FOLLOW US!

TỰ ĐỘNG HOÁ EXCEL VỚI LẬP TRÌNH VBA

– Ứng dụng để tự động hoá Excel như: Nhập liệu, xuất báo cáo tự động sang word, powerpoint, tách file, gộp file, gửi email hàng hoạt theo nội dung có sẵn.
– Làm chủ các kỹ năng VBA như viết phầm mềm trên Excel.v.v.v.

Link Download:http://bit.ly/tu-dong-hoa-excel-bang-vba

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách