FOLLOW US!

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa


Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa là tựa sách trong loạt tủ sách Cẩm Nang Y Khoa Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến y học, qua đó giúp người dịch tiếng anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình.

Bố cục của sách gồm các phần chính sau đây:
Phần 1: Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung.
Phần 2: Từ và câu về cấu tạo, chứ năng và các chứng rối loạn của cơ thể con người.
Phần 3: Dạy và học tiếng Anh Y khoa.
Phần 4: 14 bài học căn bản trau dồi từ vựng tiếng Anh Y khoa.
Phần 5: (A-Z) các thuật ngữ Y khoa

Download Free:http://bit.ly/cam-nang-tieng-anh-y-khoa

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách