FOLLOW US!

Anh trai xấu xa

Tên sách : Anh trai xấu xaTác giả : Ức Cẩm Thể loại : Tiểu thuyết, ngôn tình Giới thiệu : Văn án Lục Tiểu Nhạc không thừa nhận Trác Hàng là anh trai mình, trên đời này làm gì có anh trai nào cả ngày lấy việc bắt nạt em gái làm trò tiêu khiển? Thế nhưng cô đã quên mất câu: Con trai không xấu xa, con gái không yêu. Gặp phải anh trai xấu xa như Trác Hàng, cô làm em gái cũng chỉ có thể cắm đầu ngã nhào vào mà thôi!

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách